Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

... i skolen

Før 0. kl. Brobygning mellem børnehaven og Alkestrupskolen.

Alkereden og Alkestrupskolen er fysisk tætte naboer i Algestrup. Det giver en enestående mulighed for at begynde brobygningen mellem børnehave og SFO/skole tidligt. Allerede før børnene komme i storbørnsgruppen i børnehaven, vil de derfor have besøgt skolens legeplads og hilst på søskende, naboer – og alle de voksne på skole og SFO. Storbørnsgruppen vil i løbet af vinteren før skolestart have været ”på udflugt” til lokalerne i SFO, hvor de vil have leget og spist madpakker.

Formelt begynder perioden med brobygning i februar måned det år, hvor børnene begynder i 0.klasse. Der er brobygningsforløb med en struktur, hvor pædagoger fra SFO er en del af aktiviteterne i børnehaven nogle gange, og storbørnsgruppen fra børnehaven komme på SFO med deltagende pædagog fra børnehaven. Aktiviteterne disse dage er meget forskellige og har det formål, at børnene skal være forberedte på skiftet, samt at børn og voksne skal danne relationer, så overgangen bliver så forudsigelig og tryg som muligt.

Den første tid på SFO fra 1.april og nogle uger frem deltager en pædagog fra børnehaven for at skabe en genkendelig tryghed for børnene. Når børnene er godt i gang på SFO, besøger SFO børnehaven med børnene for at skabe transparens mellem miljøerne for børnene.

Alle børn skal føle sig trygge på SFO, og for at møde også det nye større fællesskab trygt, får alle børn tildelt en ”stor ven” fra 5.klasse. Denne gode relation dannes allerede i tiden før SFO-starten, hvor eleverne i 5.klasse byder deres nye ”små venner” velkomne ved indskrivningsdagen. Når børnene så ER på SFO, hjælper og guider de ”store venner” de små og følger dem i pauserne og til fællessamlinger og andet.

I alle børnegrupper er der børn, der har tilbragt førskoletiden andre steder end i Alkereden. Her er det muligt at lave aftaler med SFO-lederen om særligt brobygningsforløb, så barnet har mulighed for at blive en del af det store fællesskab på SFO og skole allerede inden den egentlige opstart.

Billedkunstens dag - elevhænder collage 2018

En typisk dag:

Dagen tidspunkt for tidspunkt…

Hvis man ikke har været på den hyggelige morgen-SFO mellem 6.00 og 7.50 og fået en rolig start på dagen i selskab med kammerater og de faste voksne der, bliver man ved ankomsten på skolen mødt af de hjælpsomme skolepatruljer fra 6.klasse, der i deres neongule veste guider sikkert uden om trafikken fra kl. 7.45 til 8.00.

Kl. 7.50 lyder klokken første gang som signal til, at klasselokaler og garderober er åbne, så man kan gå ind med sine ting i garderoben. Her vil den lærer eller pædagog, som eleverne skal være sammen med i første lektion også møde frem, så dagen kan starte så trygt og roligt som muligt.

Kl. 7.57 lyder ”teaterringet”, som er tegn til, at man skal sætte sig på sin plads i lokalet, så man er klar til at deltage i undervisningen.    

Kl. 8.00 ringer klokken til dagens første time. Hver fredag er der Fællessamling i gymnastiksalen for hele skolen, før undervisningen begynder. Her synges to sange, og måske danses eller laves rytmik og gives fælles beskeder. Forældre er altid inviterede til disse fællessamlinger, hvor der er fokus på fællesskabet.

Kl. 9.30 til 10.00 er første frikvarter og alle elever er ude i alle pauser – med mindre gårdvagten beslutter andet, fordi det fx er tordenvejr. I nogle klasser (de yngste) får eleverne mulighed for at begynde at spise deres medbragte ”10-mad” lidt før 9.30 – men ellers bliver man bedt tage sin ”10-mad” med ud til pausen. Her er der rig mulighed for at lege på alle skolens grønne områder samt i skolegården – fx spille bold på multibanen, gynge, lege på svævebanen, spille basket i skolegården og meget mere. Mobiltelefonerne bliver i taskerne – undtagen fredage, hvor mellemtrinnet må tage dem med ud til frikvarterne.

Kl. 10.00 til 10.15 er der fast understøttende undervisning i 15 minutter kaldet ”Faglige strategier”. Her fokuseres blandt andet på læsning og gode strategier til læring. Det er oftest den lærer/pædagog, der er sammen med klassen i lektionen fra 10.15 til 11.00, der har ansvaret for klassen og undervisningen i tidsrummet. En undtagelse fra dette er dog hver mandag, hvor der er fast Fællessamling i gymnastiksalen for hele skolen, før undervisningen begynder. Her synges to sange, danses, laves rytmik og gives fælles beskeder.

Kl. 11.45 til 12.00 er der spisepause. Alle klasser spiser i egen klasse med tilsyn af lærer/pædagog, og spisningen gøres til en hyggelig social stund.

Kl. 12.00 til 12.30 er der frikvarter, hvor alle elever igen er ude.  Her er der som i 10-pausen rig mulighed for at lege på alle skolens grønne områder samt i skolegården – fx spille bold på multibanen, gynge, lege på svævebanen, spille basket i skolegården og meget mere. Mobiltelefonerne bliver i taskerne – undtagen fredage, hvor mellemtrinnet må tage dem med ud til frikvarterne.

Kl. 13.15, 14.00 eller 14.45 slutter skoledagen alt efter elevernes alder og skema. Herfra er SFO åben for tilmeldte elever. Se venligst under SFO.

Klatrestativ mod SFO

Dagen for klasserne…

0.kl – Der er fokus på at komme godt i gang med dagen. Fx selv at sætte sin mad i køleskab, finde sit penalhus frem osv. Efter en god time med god læring, skal eleverne spise den medbragte ”10-mad” allerede kl. 9.15. Det gøres til en hyggestund ligesom frokostpausen kl. 11.30, hvor man fx også aftaler lege til frikvarteret. Eleverne guides til selv at vaske hænder før og efter maden, samt til selv at tage tøj og fodtøj på efter vejret, før de går ud til den halve times frikvarter. 

Der veksles i undervisningen mellem fælles kortere gennemgange, dialog i klassen, individuelt arbejde, makkerpar-arbejde og gruppe-arbejde. Ligeledes varieres undervisningsformer og metoder, og motion og bevægelse indgår her som et naturligt element.

Ingen elever skal føle sig alene, og i pauserne hjælper de ældre elever ”store vennerne” fra 6.klasse, med leg og guidening af deres ”små venner” i 0.klasse. Denne gode relation dannes allerede i tiden på SFO før skolestarten, hvor eleverne i 5.klasse byder deres nye ”små venner” velkomne ved indskrivningsdagen og følger dem i pauserne den første tid på SFO.

Eleverne har 27 ugentlige lektioner, her af 5 lektioner med understøttende undervisning. Desuden er der nogle få lektioner med både den kommende dansk-lærer og matematik-lærer – såkaldt ”Nedeordning”. Målet med dette er dels at danne relationer elever/lærer imellem, dels at begynde arbejdet målrettet den fag-faglige tilgang. Klassen har tilknyttet en fast pædagog fra SFO de 5 lektioner med understøttende undervisning.

1.-3.kl – I hele indskolingstiden arbejdes fokuseret på ”den gode start på dagen for den enkelte i fællesskabet”: Komme roligt ind i klassen, modtage fælles besked og komme godt i gang med arbejdet. Der arbejdes med at præsentere eleverne for dagens program, og når det er relevant, nævnes også de aftalte sociale spilleregler for klassen. Ved frokostpausen er der igen mulighed for lidt udvidet socialt samvære eleverne imellem, og der veksles mellem dialog om dagens oplevelser, fortællen fra egne oplevelser, historielæsning ved læreren og andet.

I indskolingen følges timetalsplanen fra Børne- og undervisningsministeriet, og eleverne har 27 ugentlige lektioner. Ud af disse arbejdes fast med to ugentlige lektioner, hvor en pædagog og en lærer er sammen i lektionen. Det er fortrinsvis i lektioner med understøttende undervisning, men det kan også være en fag-faglig lektion.

Der veksles i undervisningen mellem fælles kortere gennemgange, dialog i klassen, individuelt arbejde, makkerpar-arbejde og gruppe-arbejde. Ligeledes varieres undervisningsformer og metoder. Motion og bevægelse indgår som element i alle lektioner, og der ud over har alle klasser 2 ugentlige lektioner med idræt. I 3.klasse er de to idrætslektioner fra efterårsferien og til ca. Påskeferien (svarende til 20 uger) konverteret til svømmeundervisning. Denne foregår i Herfølge svømmehal, og eleverne køres dertil i bus hver onsdag morgen kl. 8.00. Her svømmes sammen med 4.klasserne.

Eleverne har dagligt 15 minutter med ”Faglige strategier”. Her er målet at gøre den enkelte elev bevidst om gode veje til egen læring, samt at få trænet forskellige læse- og tilegnelses-strategier.

Natur/teknik har særligt fokus, og der er blevet etableret gode muligheder for udeskole generelt på skolen.

En besøgende på skolen vil derfor opleve elever, der i løbet af hele dagen befinder sig både ud og inde i fuld gang med aktiviteter og læring (og ind imellem leg) under anerkendende guidening ved de voksne omkring dem. Ingen elever skal føle sig alene, og i pauserne hjælper de ældre elever med leg og guidening af de yngre.

4.-6.kl – På mellemtrinnet øges timetallet for eleverne til 32 ugentlige lektioner. Her har Skolebestyrelsen vedtaget, at to lektioners understøttende undervisning omlægges til to-lærer undervisning. Disse lektioner anvendes bla. til holddeling med det formål at styrke fagligheden målrettet via små fx kurser, eller styrke det fælles sociale samvær i klassen. Der arbejdes med høj grad af ”elevdemokrati”, og eleverne får mulighed for gradvist at tage mere ansvar for egen læring. Der veksles i undervisningen mellem fælles kortere gennemgange, dialog i klassen, individuelt arbejde, makkerpar-arbejde og gruppe-arbejde alt efter opgaven, og der er fokus på at inddrage udeområderne og nærmiljøet i undervisningen. Vi har gode muligheder for at gå ture i nærområdet, ligesom skoven er tæt på. Også ture til Køge og København, bla. er lidt tilgængelige med togforbindelse tæt på.

Eleverne på mellemtrinnet har dagligt 15 minutter med ”Faglige strategier” som netop en indsats, der skal understøtte den enkelte elev i at være bevidst om gode veje til egen læring, samt at få trænet forskellige læse- og tilegnelses-strategier.

Motion og bevægelse indgår som element i alle lektioner, og der ud over har alle klasser 2 eller flere ugentlige lektioner med idræt (Efter timetalsplanen). I 4.klasse er der yderligere to lektioner med svømning. Denne foregår i Herfølge svømmehal, og eleverne køres dertil i bus hver onsdag morgen kl. 8.00. Her svømmes sammen med 3.klasserne i tiden fra efterårsferie og til ca. Påske (svarende til 20 skoleuger).

Natur/teknik og science har særligt fokus, og der er blevet etableret gode muligheder for udeskole generelt på skolen. Science kører som kursusforløb i skiftende lektioner, hvor en faglærer deltager i undervisningen som holdlærer i en periode.

Drama og musik har sin helt egen målrettede indsats på Alkestrupskolen. I to ugentlige lektioner arbejder 4.-, 5.- og 6.klasse sammen i faget målrettet mod at tilegne sig dramaturg-kompetencer. Disse kompetencer er bla. også nyttige, når elever skal fremlægge fagligt stof, eller ifht elevernes kendskab til sig selv og aflæsning af andres reaktioner og følelser – vigtig læring ifht dannelse og forberedelsen til tilværelsen efter skolen. Konkret afholdes gennem året én eller to forestillinger, som de yngre elever gæster – og naturligvis inviteres forældre og fællesskabet i Algestrup med til en særlig gæsteforestilling.

På mellemtrinnet arbejdes fokuseret på ”det gode børneliv” for den enkelte i fællesskabet: digital adfærd, social adfærd, hygiejne, modtage fælles besked og komme godt i gang med arbejdet. I pauserne er nogle elever fra 5.- og 6.klasse på skift elev-mæglere, der kan hjælpe de yngre elever med gode veje til konfliktløsning i frikvarterne. Dette gavner både den social læring for de ældre og yngre elever. Også 5.-/6.klassernes opgave med at være ”store venner” for de nye elever på skolen allerede fra april måned i 5.klasse, hjælper til den gode sociale læring og trivsel.

Ribbe i gymnastik